“Drop in” stevne 2.april

 Åpent “Drop in” stevne tirsdag 2.april fra 18-20 på Søve. Stevnet teller som kvalifisering.

 Vi tar vipps på plassen, 200 kr i påmelding.

 Ri de klassene du vil. Ta med egenerklæring å møt opp!


Det er også planlagt hallstevne 22.april og “drop in” stevne 7.mai , så hold av datoene!

Til alle Hørdur medlemmer!

Er det noen interesse for å bli med på en Krinto tur på Lifjell med eventuelt middag på Lifjellstua etterpå?

Dere tar da med egen hest.

Hvis det er det kan jeg få til en ettermiddag for oss i sommer på dette. Ta eventuelt kontakt med meg på facebook eller på tlf 9182719

Hilsen Ragnhild Rekanes.

ÅPENT STEVNE I NORSJØHALLEN

1.april 2018 (1.påskedag)

arrangerer Hørdur-Midt Telemark Islandshestlag et åpent hallstevne i Norsjøhallen på Søve. Stevner er et åpent stevne for alle medlemmer i NIHF. Vi oppfordrer andre klubber til å komme på stevnet! Stevnet starter mellom 10-11 etter hvor mange påmeldte. 

Det blir arrangert sportsklasse B med mulighet for kvalifisering:

F1/F2, V2, T3, T4

Fritidsklasser:

V5 & T7

Åpne klasser:

Flaggritt, trail og knøtteklasse (under 10 år)

Påmelding ligger ute på sporti.dk og tidsskjema kommer ut på hjemmesiden og facebooksiden vår.

Det vil bli holdt åpen kiosk under stevnet.

Om du bare ønsker og se på flinke hester og ryttere, ønsker vi oss gjerne litt publikum. VELKOMMEN!!

Årsmøte 2017

  Velkommen til årsmøte for 2017 i Hørdur, Midt-Telemark Islandshhestlag Onsdag 14. februar 2018 på Søve kl. 19.00  

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent, og to til å underskrive protokollen
 4. Behandle årsmelding, her under også gruppeårsmeldingene
 5. Behandle handlingsplan
 6. Behandle regnskap i revidert stand
 7. Behandle forslag og innkomne saker¨
 8. Fastsette medlemskontingent
 9. Vedta budsjett
 10. Valg
 
 1. 12 stykk stemmeberettigete.
 2. Feil med utsending av saksliste, husk på og være ute 1 uke før årsmøte. Være flinkere til å sende ut på mail da ikke alle har facebook hvor innkalling ble lagt ut.
 3. Dirigent- Elisabeth Saga.   Referent- Vilde Berge Svendsen.   Skrive under protokollen- Tove Berge og Nils Ole Gilde.
 
 1. Styret har bestått av:

Leder: Elisabeth Saga

Nestleder: Guro Kylling.

Sekretær: Vilde Berge Svendsen

Styremedlemmer: Ellen Ingulstad, Siri Stauch Hansen, Tone Vildalen, Guro Kylling, Sigtryggur Bendiktsson.

Vara medlem: Anette Dahl.

Antall medlemmer 31.12.2017

72 medlemmer fordelt slik:

0-12 år, 4 stykk

13-18 år, 13 stykk

19-24 år, 11 stykk

25-59 år, 38 stykk

60+ år, 6 stykk

Møter og representasjonar:

Styret har i 2017 avholdt 7 styremøter.

Vi har vært representert på NIHF sitt årsmøte, de ekstra ordinære årsmøtene, lokallagsmøte og møte i Telelaga. Guro Kylling har i år som i fjor sittet i Nome Idrettsråd.

Vår store dugnads jobb for året var Dyrskuen med vakthold og møkking på fjøset. I samarbeid med Søve elever fikk vi dette i havn i år også, og Dyrskuen er godt fornøyd med jobben vår. Vi har inngått avtale om to års kontrakt frem i tid, Vi fikk revisjon på momskompensasjons søknad vår og i forbindelse med det har vi fått veiledning om hvordan søke de riktige instanser. Vi tar dette med oss videre. Hørdur viste seg fint frem i Forum under klubbstafetten i sommer.

+ foredrag med Kathrine Fodstad, hallovenn og minidyrskuen.

 

Årsmelding  for barn, unge og bredde

-Bestått av Tone Vildalen, Una Marie Follaug og Elisabeth Mølbach.

Lite aktivitet i året som har gått, vil jobbe med dette til neste år, tar gjerne i mot forslag i 2018.

Årsmelding fra banekomiteen:

Det har vært 2 dugnader på banen i 2017. En vår og en høst. Rydding og slodding etter behov og før stevner og kurs. Det jobbes med tribuner.

 

 Årsrapport Sportskomiteen

Bestått av leder Siri Sauch-Hansen og medlemmer Bente Haugedal og Kitty Gulløy.

Aktiviteter: Arrangert 2 tølt cuper vinteren 2017. Ett stevne ble avlyst av dårlige kjøreforhold. På det første stevnet deltok 10 ekvipasjer og på det andre var det 11 deltagere. Totalt to medlemmer fra Hørdur deltok på cupen, resten var fra Fakur.

Åpent klubbmesterskap ble arrangert 24.april og telecup ble arrangert 30. september.

Flere av klubbens ryttere har også vært representert på stevner utenfor klubben, men ingen nevnt, ingen glemt. Det ser dessverre ut til at det har vært færre av Hørdurs medlemmer, som har konkurrert i 2017, enn det har vært de siste årene, og sportskomiteen håper at flere vil ut og konkurrere i 2018. Sportskomiteen takker alle som har stilt opp og hjulpet til under stevnene. Uten dugnadsinnsatsen hadde det ikke blitt stevner.

 

Årsrapport Utdanningskomiteen

Medlemmer Guro Kylling, Nils Ole Gilde og Ragnhild Rekanes

 Møter: vi har i løpet av året hatt 3 møter, samt kontakt på telefon og epost.

Arrangert 3 kurs i 2017,2 med Christina Lund og 1 med Audun Kristjansson.  og Nils Ole har hatt teorikurs med dømming som tema.

Utfordringer for utvalget har vært å kunne fylle opp kursene slik at vi går i økonomisk balanse.

 

Årsrapport Festkomiteen

Ellen Ingulstad, Sveinung Kjellemo og Torun Brukas.

Vi i festkomiteen har jobbet hardt for å kunne stille opp med åpen og betjent kiosk til alle stevnetr på anlegget vårt. Vi har hatt varmt og kaldt å drikke, kaker i mange slag og pølser. I tilegg ordnet vi til kiosk på avlsutstilling på Bergkåsa og serverte mat fra avelsseminaret vi hadde tidligere i høst. Det har vært et innholdsrikt år, og det har vært felles grilling i forbindelse med banerydding og div. dugnader vi har holdt på Søve. Festkomiteen er fornøyde med innsatsen og vil takke alle de frivillige som har stilt opp når vi har hatt behov for hjelp.

 
 1. Legge inn datoer på handlingshjul på hjemmesida til Hørdur fortløpende.

Hørdur har som mål å arrangere kurs og stevner som rekker ut til alle medlemmer. Vi skal ivareta anlegget vårt på Søve og støtte opp om aktive utøvere, samtidig som vi vil ivareta interessen for islandshest blant alle våre medlemmer. Vi vil jobbe aktivt for å rekruttere nye medlemmer og delta på stand og dugnader for å kunne gi ett godt og sponset  tilbud til alle. Temakvelder, turer og felles treninger er en del av dette. Vi vil jobbe aktivt for å spre interessen for islandshest.

Foreløpige planer for 2018:

Mars-arrangere ridekurs med Christina Lund.

1.April- Hallstevne. Åpent for alle klubber.  Gymkhana klasse.(åpent for andre raser) Holde kiosken åpen og lage litt gøyale konkurranser. .

Mai-pinsestevnet.

Juni- avlsvisning og andre stevner, prøve og arrangere noen felles turer.

-Klubbmesterskap.

August/ høstsesong: Telecuper, avlsseminar, unghest skue.

Forslag til handlingsplan. Mer fokus på rekruttering. Treningskvelder. Inspirerer flere av Søve sine elevene som driver med islandshest.

 
 1. Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Hørdur i henhold til NIFs regnskaps -og revisjonsbestemmelser. Årsregnskapet for regnskapsåret for regnskapsåret 2017 viser et overskudd på kr 79 552,45. Vi har utført følgende revisjonshandlinger:

Vi har vurdert om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, er under om organisjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med bestemmelsene.

Konklusjon:

Vi mener at regnskapet og regnskapsføringen i samsvar med NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelse, og at årsregnskapet for 2017 kan fastsettes som Hørdurs årsregnskap for 2017.

Helgen 13.februar 2018

-Sveinung Kjellemo og Knut Helkås Dahl.

 1. Styret har ikke fått inn andre saker eller forslag.
 
 1. Minke medlemskontingenten i 2019? Klubben sponser en del av kontingenten til medlemmene? Hovedmedlemmer og Familiemedlemmer blir sponset med 150 kr pr person.
 1. Styret lager et forslag til budsjett ved første styremøte. Kaller inn til medlemsmøte hvor vi legger fram budsjettet og planer for komiteene i året som kommer. Temakveld på møtet? Engasjere flere folk til å møte opp. Etter års-papirene for NHIF har kommet ut
 
 1. Nytt styre består av:
 

Leder: Elisabeth Saga.

Kasserer: Anita Høidalen.

Banekomiteen: Sigtryggur Bendiktsson, Tove Berge.

Utdanningskomiteen: Leder Guro Kylling, Nils Ole og Malene Haugedal.

Sportskomiteen: Leder Ellen Ingulstad, Karoline Hartviksen og Anette Dahl.

BUB: Leder Tone Vildalen, Anne Wergeland, Hilda Vaa.

Festkomiteen:Sveinung Kjellemo.

Varamedlemmer: Ragnhild Rekanes.

Valgkomiteen: Anne Follaug, Ruth Halvorsen, Anne Wergeland.

Sekretær: Vilde Berge Svendsen.

Revisor: Sveinung Kjellemo Og Knut Helkås Dahl.

 

Representerer Hørdur i idrettsrådet: Guro Kylling og Siri Stauch-Hansen.

Tele-laga representanter: Elisabeth Saga og Anne Follaug.

  Takk for i år!

Kjære Hørdur medlemmer.

Vi er godt i gang med ett nytt aktivitetsår og jeg vil benytte anledningen til å si takk for tilliten og samtidig takke avtroppende formann Anne Follaug for vel utført verv igjennom flere år. Jeg har store sko å fylle. I skrivende stund har vi allerede i år arrangert to kurs med fantastiske instruktører Egil Thorarinsson og Audun Kristjansson. Vi har også hatt to tøltcup’er på Søve med god deltagelse.
  Vi var 4 representanter på årsmøte i NIHF, der vi fikk god informasjon om hoved organisasjonen virke i 2015 og fremtidige planer. Økonomien i Norsk Islandshestforening har vært anstrengt siste år, men under ledelse av formann Nils Andre Olsen har de klart å snu skuta og ting ser lysere ut. Blant annet vil vi i år få 4 utgaver av FORUM. Gledelig. (Om dere har familie, besteforeldre el som ønsker å få bladet så er det mulig å bestille kun abb uten medlemskap på sporti.)
Nordisk mesterskap på Biri er ett felles løft som går av stabelen i august. Der treng det dugnadsfolk så om noen ønsker å få dette med seg, er det gode muligheter for å kunne få gratis camping, mat og inngang mot arbeidsoppgaver. Mer info finnes på NIHF sidene.
Videre i år er det for Hørdur sin del tølt cup avslutning og klubbmesterskap på programmet før Telecup’ene starter. I mai er det også hoved avls visningen i Seljord. Vårt største dugnadsløft gjennom året. Oppfordrer og håper mange kan delta der.
  Ellers er det kommet nye vaksinasjonsregler. Jeg har delt den nyeste informasjonen på facebook siden vår, men kort oppsummert fungerer det slik.: De som vil være med på våre arr, telecup, pinse og NM ingen endringer. (forutsatt at vaksinasjonsprogrammet er fulgt) De som skal delta på worldranking stevner, som for eksempel Hrimnir og St hans må ha 1 vaksine dag 0 2 vaksine minst 21 dager max 92 dager etter første og 3 vaksine max 7 mnd etter vaksine 2. HUSK også at siste vaksine må ikke være eldre en 6 + 21 dager mnd før første stevnedag. UNNTAK: hester som har godkjent vaksinasjonsprogram fra før 2005 De som ikke har de tre grunnvaksinene og vil være med på større stevner må derfor begynne med en ny grunnvaksine. Dette haster nå før stevnesesongen. (født etter 2005) Ett tips til alle som registrerer føll og unghester, start med de tre grunnvaksinene fra begynnelsen av. Om noen fortsatt er forvirret så ta kontakt så skal vi hjelpe med å finne ut av det.
  Vi håper på ett aktivt Hørdur år, og er som sagt godt i gang. Vi vil fortsette med felles treninger, av og til med instruktør om vi får det til. Som en start for alle også de som ikke er så aktive lenger har vi MEDLEMSMØTE på SØVE ONSDAG 13 april kl 1900. TEMA: Film ride clinic., regler for ovalbanedisipliner, morrostevne og Gædingafimi. Tenk ut spørsmål og forslag til aktiviteter, også planlegger vi sammen. Pizza til alle.
Elisabeth Saga formann

Ridekurs med Audunn Kristjansson

Påmelding via Sporti

4. – 6. marts 2016

3 eneridetimer a 45 min. Max 10 deltagere.

Kurset er sponset og forbeholdt klubbens deltagere, men åpnes for ikke-medlemmer ei uke før tilmeldingens slutt (full pris).

Mødested/startsted
Adresse: Søve Landbrukskole, Søvevegen 8, 3830 Ulefoss, Norway