Årsmøte 2014

Hørdur ønsker Velkommen til årsmøte for 2014 Lørdag 7.feb. kl 19.00 på Søve.
På grunn av mat ønsker vi påmelding på SMS til Kjell, tlf.97 75 67 90

Saksliste:
 1. Godkjenne stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkalling og sakliste
 3. Velge dirigent, referent og to til å underskrive protokoll
 4. Behandle årsmelding fra:
  • Styret
  • Sportskomité
  • Utdanningskomité
  • Banekomité
  • Barn/ungdom/breddekomité
  • Festkomité
 5. Behandle regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta budsjett
 9. Valg
Pkt. 6. Innkomne forslag
Det har ikke kommet noen forslag til styret.
Pkt.7 Fastsette medlemskontingent
Kontingenten til Hørdur foreslås uforandret for 2016.
 
Årsmelding for Hørdur 2014
Styret har bestått av:
Leder:                                Anne Follaug
Nestleder:                            Anita Høidalen
Kasserer:                             Ragnhild Rekanes
Sekretær:                             Kjell Landsem
Styremedlemmer:          Siri Stauch-Hansen
Ingerene Aa. Gundersen
Karoline W Hartvigsen
Varamedlem:                     Nils Ole Gilde  

Våre 111 medlemmer, fordelt på kjønn og alder:
Kjønn Kvinner Menn Totaler
Alderstrinn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år
Medlemmer 1 13 18 11 47 0 1 0 0 20 111
 

Møter og representasjoner:
Styret har i 2014 avholdt 7 styremøter.
Vi har vært representert på Nihf sitt årsmøte og lokallagsmøte og møte i Telelaga. Det har vært møte i banestyret, og samarbeidsmøte med Nome Rideklubb og Søve.
Klubben hadde det praktiske ansvaret for avlsutstillingen i Seljord. Medlemmene gjorde en stor innsats med dugnadsarbeid i pinsa i Seljord. Vi deltok på Minidyrsku`n på Søve.
Vi jobber med å få til tribune på banen. Dette har vi fått penger til, og de må brukes fort, hvis vi ikke skal miste dem. Fylkesarkeologen har sagt vi ikke får bygge, men vi gir oss ikke enda.. Vi skal ha møte i uka før årsmøtet, så håper vi har positivt nytt da.
Når det gjelder lysanlegget på banen søler vi hvert år om tippemidler, og rykker stadig framover i køen. Nå er vi nr. 2 på prioriteringslista. Nå har fylkeskommunen satt av rentemidler til dette, så kanskje blir det fortere enn vi tror!      

Arrangementer:
Vi var igjen med å arrangere Avlsutstillingen i Seljord. Her hadde vi som vanlig ansvar for kiosk, og for alt det praktiske arbeidet rundt utstillingen, baner, stall, mønstringsplass m.m. Stor jobb, stor innsats, godt overskudd. I Pinsa var vi med på å sette opp baner fredag kveld, og sluttoppryddingen mandag. Med det nye opplegget for opprydding med soneinndeling, og mer ansvar på hver klubb ble dette en enkel oppgave denne gang. Samme helg som avlsutstillingen var det Minidyrsku´n på Søve, og takket være Karoline blei vi representert der også.

Resultater:
Vi har også i 2014 hatt mange medlemmer som har startet både på store og små stevner og utstillinger, med gode resultater.

Klubbmestere 2014:
Senior: Kajsa Magnusson
Ungrytter: Karine Ståland
Fritid: Inga S. Nordbotten
5-gang-kombinasjon: Anette B. Dahl
Gratulerer!  

  Anne Follaug                       Anita Høidalen                                   Kjell Landsem     Ragnhild Rekanes           Karoline W. Hartvigsen     Ingerene Gundersen     Siri Stauch-Hansen


ÅRSRAPPORT SPORT OG UTDANNING HØRDUR
Komiteen har i 2014 bestått av følgende 3 medlemmer;
Anne Wergeland Kaldråstøyl
Monika Bjålid
Anita Høidalen
Sistnevnte har fungert som leder og sitter også i klubbens hovedstyre.  
Komiteen har stort sett hatt møter pr. tlf.
Heile 5 helgekurs holdt av 3 forskjellige instruktører har vært tilbudt medlemmene i tillegg til kveldskurs m/Elisabeth Saga i både Ulefoss og Lunde samt praktisk/teoretisk kurs med Klinikk Soleo.
  25.-26.01.14 Ridekurs m/Erik Andersen
08.-09.03.14 Ridekurs m/Erik Andersen
04.-06.04.14 Ridekurs m/Freyja Amble Gisladottir
Sept/okt         Kveldskurs over 5 ridetimer m/Elisabeth Saga
04.10.14         Praktisk/teoretisk kurs m/Klinikk Soleo – Utgikk dessverre pga liten tilmelding
01.-02.11.14 Ridekurs m/Freyja Amble Gisladottir  
Komiteen har hold seg innenfor sine tildelte økonomiske rammer med kursutgifter på kr. 63.259,97 og kursinntekter på kr. 37.805,27. Av tildelt ”sponsorbudsjett” på kr. 30.000,- står kr. 4545,30 ubenyttet ved årets utløp.
 
For sport og utdanningskomiteen Hørdur
  Anita Høidalen


Årsmelding Festkomiteen
Komiteen har i år bestått av May Lene Saga, Anja Ahlfors og undertegnende. På grunn av høy aktivitet ellers i vårhalvåret med avlsutstilling og pinsestevne har vi ikke arrangert noe eget arrangement i vårhalvåret. Vi har hatt åpen kiosk ved siste tøltcup og ved klubbmesterskapet.
I august hadde vi et komité møte hvor vi planla hvordan vi skulle organisere kioskdriften ved telecupstevnet i september, og se på mulighetene for et julebord, dette ble det dessverre ikke noe av. Vi hadde også kiosken under unghestskue i oktober.

For festkommiteen Karoline Hartviksen