Årsmøte for 2016

Velkommen til årsmøte for 2016 i Hørdur, Midt-Telemark Islandshhestlag Onsdag 8. februar 2017 på Søve kl. 19.00 SAKSLISTE.
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, referent og to til å underskrive protokollen
4. Behandle årsmelding, herunder også gruppeårsmeldinger
5. Behandle handlingsplan
6. Behandle regnskap i revidert stand
7. Behandle forslag og saker
8. Fastsette medlemskontingent
9. Vedta budsjett
10. Valg

Årsmelding for Hørdur 2016

Styret har bestått av:
Leder: Elisabeth Saga
Kasserer: Anita Høidalen
Sekretær: Hilde Bergendal
Styremedlemmer: Siri Stauch-Hansen
Kitty Gulløy
Guro Kylling
Ellen Ingulstad
Sigtryggur Benediktsson
Varamedlem: Anette Dahl IMG_0121 Møter og representasjoner:
Styret har i 2016 avholdt 6 styremøter
Vi har vært representert på NIHF sitt årsmøte og lokallagsmøte og møte i Telelaga. Guro Kylling har i år som i fjor sittet i Nome Idrettsråd. Vår store dugnadsarrangement, Hoved avls visningen i Seljord, ble i år avlyst av Avlsutvalget grunnet for få påmeldt, og dermed forsvant en stor del av våre dugnadsinntekter. Nytt av året var en mulighet til å jobbe dugnad under Dyrskuen arrangementet. Vi fikk litt kort frist til å tromme sammen folk, men klarte det under ledelse av Nils Ole Gilde. Vi har også fått forespørsel om en 2 års avtale med Dyrskuen om å ha ansvar for Fjoset. Medlemmene gjorde også dugnadsinnsats under Pinsen i Seljord og på Mini Dyrskuen på Søve. Vi har hatt stand på Hallovenn arr i Lunde og ikke minst har vi nesten klart å ferdigstille tribunen som vi setter opp på Søve i samarbeid med skolen. Mange var med som frivillige under Nordisk mesterskap på Biri i august. Hørdurs medlemmer fikk mye skryt for jobben de gjorde som var ett kjempe arrangement. Som de fleste nå vet har vi også kommet i mål med lysanlegget.

Resultater:
Klubbens medlemmer har deltatt lokalt og ute på cuper og stevner og det har vært en økende trend med turridning.
Ina Høidalen med Edall fra Minde ble tatt ut til å representere Norge under Nordisk mesterskap i Gædinga på Biri. De gjorde en strålende innsats og kom hjem med en hederlig 5 plass etter harde tak i finalen. GRATULERE.
Arrangementer:
Vi har arrangert Tøltcup, Klubbmesterskap, Telecup, unghestskue og avlsseminar. Det ble også arrangert taugrimeknyting av ungdommene våre under Pinsen. Div Treninger og kurs som kommer under andre årsmeldinger.

Klubbmestere 2016:
Sport: Anette Dahl
Fritid: Kitty Gulløy
GRATULERE

Elisabeth Saga Anita Høidalen Hilde Bergendal Kitty Gulløy
Sigtryggur Benediktsson Siri Stauch-Hansen Guro Kylling Ellen Ingulstad
Årsmelding fra BUB- Barn, ungdom og bredde

Komiteen har i 2016 bestått av Kitty Gulløy, Una Marie Follaug og Elisabeth Mølbach og undertegnede (Kitty Gulløy).
I år har vi hatt fellestreninger, trail og flaggritt på klubbmesterskapet, taugrimelaging i pinsa for dem som ville, prøvd å arrangere sommerleir/helgeleir på Søve Videregående Skole (det ble for få deltagere), sommergrillings med fellestrening, juleavslutning med gløggtølt, grillings og trail.
En av fellestreningene har hatt tema straightness training med Elisabeth Mølbach som viste fram treningsformen.
Det har vært diskutert tur, men har hatt mangel på noen som er villig til å arrangere som kjenner området rundt Søve/Ulefoss. Håper det kan bli gjort i 2017.

Årsmelding fra sportskomiteen:

Sportskomiteen har bestått av Siri Stauch-Hansen, Bente Haugedal og Gunn Trude Lamer. I 2016 har vi arrangert Tøltcup i løpet av vinteren. I cupen var det tre stevner og det ble kåret sammenlagtvinnere i fire klasser. Vi så engasjerte ryttere og hester i sin flotte vinterpels. I april var det igjen tid for klubbmesterskap. Dette var et stevne som vi valgte å gjøre om fra et lukket stevne til et åpent stevne slik at vi kunne få inn deltagere fra flere klubber. Fakur stilte med ekvipasjer, i tillegg til Hørdurs egne. I september arrangerte vi det siste Telecupstevnet og det var punktum for stevnsesongen i Hørdurs regi. Vi vil gjerne takke alle som har stilt opp som dommere, «banemannskap», ryttere og alle andre hjelpere. Ingen nevnt – ingen glemt.

Årsmelding fra Banekomite 2016

Det har vært flere dugnader på baneanlegget i 2016 Rydding og slådding etter behov og før stevner og kurs Det jobbes med tribuner og lysanlegget er ferdigstillt. For Banekomite, Sigtryggur Benediktsson

Årsmelding fra utdanningskomiteen

Utdanningskomiteen består i år av Guro Kylling, Nils Ole Gilde og Ragnhild Rekanes. I løpet av året har vi arrangert to ridekurs, begge kursene har vært med Audunn Kristjansson. Tilbakemeldingene har vært gode fra deltagerne, selv om vi gjerne skulle sett flere på kursene våre. Audunn er flink til å tilrettelegge undervisningen i forhold til hestens utdanning og rytterens nivå. En utfordring for utvalget er å ha nok deltagere på kurs. Vi sendte ut en forespørsel på Facebook hvor medlemmene kunne komme med ønsker til instruktør. Dette prøver vi å ta hensyn til når vi planlegger neste sesong. Nils Ole har og hat kurs på Søve på tirsdager. Dette er et kjempefint tilbud til de som ikke får helgene til å strekke til, og som rytter for man sjansen til å blir fulgt opp over en lengre tidsperiode. Dette er noe vi ønsker å fortsette med til våren. Utdanningskomiteen ønsker veldig gjerne innspill fra medlemmene når det kommer til forslag om aktiviteter og kurs. Det er bare å ta kontakt med undertegnede hvis du har forslag.

Vi håper å seg deg på kurs og husk at våre kurs er åpne for alle uansett nivå på hest og rytter.
På vegne av komiteen Guro Kylling.

Årsmelding fra festkomiteen Vi i festkomiteen har jobbet for å ha en åpen kiosk til alle arrangementer. Vi har hatt et godt utvalg av ulike varer. Vi har solgt pølse i brød/lompe, vafler, kake, brus, kaffe, te og kakao.
Festkomiteen har ønsket å bedre det sosiale i klubben, enten du er aktiv eller ei. Under helgekurs har vi av og til ordnet med noe varmt å drikke og litt godt å spise til de som har kommet å sett på undervisningen.
Lørdag 10.desember arrangerer festkomiteen i samarbeid med Bub juleavslutning med diverse aktiviteter i forbindelse med julen. Vi tenner grillen og ber medlemmer om å ta med det de selv ønsker å spise. Det blir servert gløgg og pepperkaker.
Fredag 13 januar 2017 har vi leid Kjeldalskolen hvor vi skal arrangere nyttårsfest for alle medlemmer. Det blir en spleisefest. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å bli med.
Hilsen Ellen Ingulstad
Handlingsplan / årshjul for Hørdur 2017

Hørdur har som mål å arrangere kurs og stevner som rekker ut til alle medlemmer. Vi skal ivareta anlegget vårt på Søve og støtte opp om aktive utøvere, samtidig som vi vil ivareta interessen for islandshest blant alle våre medlemmer. Vi vil jobbe aktivt for å rekruttere nye medlemmer og delta på stand og dugnader for å kunne gi ett godt og sponset tilbud til alle. Temakvelder, turer og felles treninger er en del av dette. Vi vil jobbe aktivt for å spre interessen for islandshest.
Foreløpig er følgende planer for 2017 lagt:
Februar: 5 feb tøltcup Søve
8 feb Årsmøte Søve Temakvelder på Søve med Nils Ole 3 mandager
Mars: 5 mars tøltcup
10-12 mars kurs m Christina Lund
18-19 mars årsmøte NIHF
25 mars tøltcup
April: 23 apr Klubbmesterskap

Mai: 1 mai Telecup Fakur
20 mai felles ridetur på lifjell
25 mai Telecup Portør
Juni : 2-5 juni PINSE i Seljord
Juli: 1-2 juli Hestivalen i Fyresdal
August: 18-20 aug Skeidet i Fyresdal
Sep: 3 sep Telecup Arvakur
8-10 sep Dugnad på Dyrskuen
30 sep Telecup Hørdur Seminar m middag på kveldstid
Oktober: 1 Unghestskue Hørdur
Oktober/ November arrangere ett ridekurs, og ett seminar/temakveld med for eksempel Cathrine Fodstad, invitere alle hesteinteresserte i regionen.
Det vil bli nye sammensetninger av komiteer etter årsmøte og mulighetene for tilegg til aktiviteter kan komme til.
Følg ellers med på facebook, og våre hjemmesider. Mail via sporti vil også benyttes flittigere.

Mandater for styret og komiteer i Hørdur, vedtatt på årsmøte i 2011
Leder:

• Velges for et år av gangen
• Skal kalle inn, og lede styremøter
• Ønske velkommen og ha sine oppgaver på årsmøtet
• Dele ut utmerkelser og gaver på årsmøtet
• Ha kontakt med komiteene og være med på å ta de nødvendige avgjørelsene
• Samle og oppbevare dokumenter
• Ha det overornede ansvaret i klubben og delegere arbeidsoppgaver
• Representere Hørdur på NIHFs årsmøte og lokallagsmøte
• Hørdurs representant i banestyret
• Formidle og oppdatere aktuell informasjon til web-ansvarlig
Nestleder:

• Velges for et år av gangen, blant styremedlemmene, av styret på første styremøte etter årsmøtet
• Trer inn i leders rolle når han/hun ikke er til stede, eller ikke kan utføre sine oppgaver Sekretær:

• Velges for 2 år av gangen
• Føre referat fra møter, og sende til styret
• Formidle og oppdatere aktuell informasjon til web-ansvarlig
• Skrive/sende søknad om midler i samarbeid med styret
• Innkalle til årsmøte i samarbeid med styret
• Skrive og legge fram årsmelding på årsmøtet
• Ansvar for å formidle informasjon om klubben til ulike instanser (kommunen, banken, NIHF, Brønnøysundregistrene mm)
Kasser:

• Velges for to år av gangen
• Betale og sende ut regninger
• Føre regnskap med bilag og årsregnskap
• Sette opp forslag til budsjett i samarbeid med styret
• Legge fram regnskap til godkjenning for revisor
• Legge fram regnskap og budsjett på årsmøtet
• Ajourføre medlemsregister og rapportere til NIHF
• Registrere nye medlemmer
• Behjelpelig med innkreving av kursavgift
• Sende ut påminnelse på medlemskontingent
• Skrive/sende søknader om midler i samarbeid med styret
• Formidle og oppdatereaktuell informasjon til web-ansvarlig

Utdanningskomiteen:
• 3 medlemmer velges for to år av gangen, max to av medlemmene på valg samme år
• Komiteens oppgave er å arrangere kurs for å fremme kunnskapen om islandshest i henhold til vår formålsparagraf
• Lederen sitter i styret for Hørdur, ved frafall trer en av de andre inn i styret som varamann
• Formidle og oppdatere aktuell informasjon til web-ansvarlig

Sportskomiteen:
• 3 medlemmer velges for to år av gangen, max to av medlemmene på valg samme år
• Komiteens oppgave er å arrangere stevner. Målet er tilbud til alle nivåer i Hørdur
• Det skal arrangeres klubbmesterskap
• Komiteen har ansvar for å bestille premier og sløyfer til arrangementer
• Lederen sitter i styret for Hørdur, ved frafall trer en av de andre inn i styret som varamann
• Formidle og oppdatere aktuell informasjon til web-ansvarlig

Barn, ungdom og bredde:
• 3 medlemmer velges for to år av gangen, max to av medlemmene på valg samme år
• Arrangere ulike ting som fenger denne gruppen. Forskjellige typer kurs eller andre sosiale arrangementer
• Rekruttere
• Lederen sitter i styret for Hørdur, ved frafall trer en av de andre inn i styret som varamann
• Formidle og oppdatere aktuell informasjon til web-ansvarlig
Banekomiteen:

• Minst 3 medlemmer, velges for 2 år av gangen
• Klargjøre baneanlegg om våren. Planlegge, arrangere og lede dugnader
• Slodde og skrape banen
• Oppsett av bane før stevner
• Klippe gress og slå skråninger i skoleferien
• Vanning etter behov
• Vedlikeholde gjerder
• Vedlikeholde speakerbu og staller
• (Vintervedlikehold skal Søve stå for)
• Lederen sitter i styret for Hørdur, ved frafall trer en av de andre inn i styret som varamann
• Formidle og oppdatere aktuell informasjon til web-ansvarlig

Festkomiteen:
• Minst 3 medlemmer, velges for to år av gangen, to av medlemmene på valg samme år
• Innkjøp til lokale stevner, møter, fester
• Kiosksalg ved lokale stevner
• Oversikt over beholdning/varebestilling
• Lederen sitter i styret for Hørdur, ved frafall trer en av de andre inn i styret som varamann
• Formidle og oppdatere aktuell informasjon til web-ansvarlig

Valgkomiteen:
• Tre medlemmer, velges for 3 år, en ny hvert år
• Den som sitter på 3. året er leder og har ansvaret for å sette i gang arbeidet
• Har ansvar for å rekruttere folk til styre og komiteer
• Være til stede på et styremøte på høsten og det siste før årsmøtet
• Administrere valget på årsmøtet

Web-ansvarlig:
• Velges hvert år
• Møterett i styret, men ikke stemmerett
• Holde hjemmesiden oppdatert, og sørge for at den fungerer

Revisor:
• Velges hvert år
• Revidere og godkjenne regnskap, lagt fram av kasserer
Telelagsrepresentanter:

• To medlemmer blir oppnevnt av styret på første styremøte etter årsmøtet, minst en bør sitte i styret.
• Skal representere Hørdur på telelagsmøter
Disse mandater ble vedtatt av årsmøtet i Hørdur 5/2-2011.
Fra 2013 blei det også valgt varamedlem til styret:
Varamedlem:
• Velges for 1 år om gangen
• Er vara for de av styrets medlemmer som ikke har personlig vara fra komiteen (leder, nestleder, sekretær, kasserer)
• Har møterett, men ikke møteplikt hvis ikke innkalt